Zpracování osobních údajů

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů společností BOHEMIA ESTATE AGENCY s.r.o.  Chceme Vás informovat o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, za jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu tyto údaje můžeme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme a jaké jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Zpracování osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

1 . Obecné informace o zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem a pouze po dobou, která je nezbytně nutná vzhledem k účelům jejich zpracování. S Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy a chráníme je v maximální možné míře, abychom vyloučili neoprávněný nebo nahodilý přístup k osobním údajům našich klientům.  Vaše osobní údaje nepředáváme dalším osobám s výjimkou případů, kdybychom disponovali Vaším souhlasem  nebo nás k tomu  vede oprávněný zájem (např.  v případě podání informací orgánům činným v trestním řízení).

Vždy Vás srozumitelně informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich nárocích a právu na přesné a úplné informace o okolnostech jejich zpracování, jakož i o Vašich dalších souvisejících právech.

Dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení, která zamezí možným rizikům. Veškeré osoby, které přicházejí do styku osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

2. Informace o zpracování osobních údajů

2.1. Informace o správci:

2.1.1. Správcem Vašich osobních údajů je naše společnost BOHEMIA ESTATE AGENCY s.r.o., IČ: 04054415, se sídlem Nákladní 1060, 415 01 Teplice – Trnovany,  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 241866.

2.2. Právní základ pro zpracovávání osobních údajů a účely jejich zpracovávání

BOHEMIA ESTATE AGENCY s.r.o.  (dále i jen „správce“) zpracovávají osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOÚ“). => akt. po 25.5.2018

Zpracováváme pouze takové údaje, abychom Vám mohli poskytovat profesionální služby, abychom dodržovali naše zákonné povinnosti a chránili své oprávněné zájmy. Údaje shromažďujeme především o osobách, které jsou účastníky uzavřených smluv  a související smluvní dokumentace a také o potenciálních klientech, kteří se o naše služby zajímají.  Vaše osobní údaje nejsou používány k marketingovým účelům.

 Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za stanoveným účelem a v dále uvedeném rozsahu. Osobní údaje klientů zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu potřebnou k jejich zpracování. Průběžně zjišťujeme, jestli trvá potřeba zpracovávat osobní údaje pro určitý účel. Pokud údaje nejsou potřebné pro žádný z účelů, dochází k jejich likvidaci. Pro účel plnění smlouvy osobní data zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s klientem, dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let. BOHEMIA ESTATE AGENCY s.r.o. informuje subjekty osobních údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby.

Některé Vaše osobní údaje jsme oprávněni ze zákona zpracovávat bez Vašeho souhlasu pro následující účely , abychom dodrželi naše právní povinnosti , zejména:

Osobní údaje, které můžeme zpracovávat bez souhlasu klienta:  

Vzhledem  k naší zákonné povinnosti identifikovat své klienty jsme povinni zpracovávat některé údaje o Vašich dokladech (v rozsahu druh, série, číslo dokladu totožnosti, stát, popř. orgán, který jej vydal, platnost dokladu), a proto na základě Vašeho souhlasu máme pořízeny kopie takových dokladů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud by se jednalo o údaje, které nejsou nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby, jednalo by se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů a potřebovali bychom Váš souhlas k jejich zpracování.  Poskytnutí takových osobních údajů může usnadnit naši vzájemnou komunikaci a zefektivnit poskytování služeb.

V případě, že bychom měli záměr zpracovávat takovéto osobní údaje, obrátili bychom se na Vás se žádosti o udělení souhlasu ke zpracování těchto údajů. V souhlasu by byly uvedeny předmětné osobní údaje, které by byly zpracovávány s Vaším souhlasem.

Poskytnutí tohoto souhlasu záleží vždy pouze na Vašem svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v navrženém rozsahu poskytnete, případně omezíte-li jej, nebo neposkytnete. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné.  Již poskytnutý souhlas můžete odvolat nebo změnit a upravit jeho rozsah. Rozsahem poskytnutého souhlasu je společnost BOHEMIA ESTATE AGENCY s.r.o.  vázána a bude ho respektovat.

2.3. Zdroje Vašich osobních údajů a příjemci osobních údajů:

Vaše osobní údaje získáváme:

Zdroje osobních údajů, které nezískáváme přímo od Vás:
REGISTR WEB
Živnostenský rejstřík dostupný na: http://www.rzp.cz/ nebo ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů)
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz
Insolvenční rejstřík http://www.justice.cz  nebo  http://insolvencni-rejstrik.cz/
Registr plátců DPH dostupný na:  http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů)
Centrální evidence exekucí https://www.ceecr.cz/
Katastr nemovitostí http://www.cuzk.cz
Neplatné doklady dostupné přes http://aplikace.mvcr.cz/neplatne-doklady
Hledané osoby dostupné přes http://aplikace.policie.cz/patrani-osoby.cz
Evidence úpadců http://www.justice.cz
Registr exekucí https://www.bisnode.cz/produkty/bisnode-exekuce/
Obchodní rejstřík http://www.justice.cz

BOHEMIA ESTATE AGENCY s.r.o.  vkládá Vaše osobní údaje ve struktuře: jméno a příjmení, RČ, příp. datum narození, název obchodní firmy, IČ do insolvenčního rejstříku (web: http://insolvencni-rejstrik.cz ). Tento rejstřík spravuje společnost  Úspěch Online s.r.o., IČ: 28966643 (web: http://insolvencni-rejstrik.cz), a této společnosti jsou   osobní údaje zpřístupněny. Insolvenční rejstřík, spravovaný společností Úspěch Online s.r.o. nám poskytuje data, vycházející z oficiálních dat příslušného ministerstva a zajišťuje alternativní přístup k datům z insolvenčního řízení.

Z daného rejstříku získáváme obratem informace v případě, že by na Vás bylo zahájeno insolvenční řízení a zároveň jsou získávány průběžné informace o průběhu insolvenčního řízení. Tato služba je pro nás nezbytná kvůli oprávněnému zájmu naší společnosti jakožto věřitele, aby mohla být včas podána přihláška pohledávky a splněny povinnosti dané zákonem. Zprávy o insolvenčním řízení jsou generovány automaticky.

Vaše osobní údaje jsou dále zpřístupněny:

Se třetími osobami, které se podílejí na zpracování osobních údajů našich klientů, uzavíráme písemnou smlouvu, ve které upravíme zpracování osobních údajů tak, aby obsahovali stejné záruky pro jejich zpracování, jaké jsou dodržovány společností BOHEMIA ESTATE AGENCY s.r.o..

Vaše osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti také předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů (např. Policie České republiky).

2.4. Ochrana osobních údajů a zásady jejich zpracování

BOHEMIA ESTATE AGENCY s.r.o. zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je   technicky a organizačně zabezpečena v souladu se zákonem. Stejné zabezpečení vyžaduje BOHEMIA ESTATE AGENCY s.r.o.  i od zpracovatelů osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Všechny osoby, které přicházejí do styku s Vašimi osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováním těchto údajů.

2.5. Zpracovatelé osobních údajů:

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle BOHEMIA ESTATE AGENCY s.r.o. zpracovávány také zpracovateli.

 2.6. Informace o Vašich právech  v oblasti osobních údajů:

Pokud nás požádáte o informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů, poskytneme Vám bez zbytečného odkladu veškeré informace o tom, jaké údaje o Vaší osobě zpracováváme. Za poskytnutí takové informace máme právo požadovat přiměřenou úhradu za vynaložené náklady na poskytnutí takové informace.

V případě, že zjistíte nebo se domníváte, že BOHEMIA ESTATE AGENCY s.r.o. nebo jejich smluvní zpracovatel nebo osoba, které jsou osobní údaje zpřístupněny, provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, jste oprávněn(a):

Pokud bude Vaše žádost shledána jako opodstatněná, bude závadný stav neprodleně a bezplatně odstraněn. V případě potřeby nás v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů kontaktuje na adrese BOHEMIA ESTATE AGENCY s.r.o.  v TEPLICÍCH, Nákladní 1060 , PSČ: 41501, na které zodpovíme Vaše dotazy. Můžete se na nás obrátit také prostřednictvím e-mailu: info@boag.cz nebo telefonicky na čísle 602 541 954 V případě, že nesouhlasíte s tím, jak jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, můžete se obrátit na nás nebo na úřad, který dohlíží na ochranu osobních údajů. Tímto úřadem je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00  Praha 7
web: www.uoou.cz
tel. : 234 665 111

Zároveň tímto informujeme, že dnem 25. května 2018 nabude účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – „GDPR“), které bude přímo účinné i v rámci právního řádu České republiky. V návaznosti na tuto skutečnost bude tato Informace o zpracování osobních údajů aktualizována na našich webových stránkách tak, aby odpovídala nové právní úpravě ochrany osobních údajů fyzických osob upravenou v GDPR. Veškeré zpracování Vašich osobních údajů bude probíhat v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů, a to i po 25.5.2018, kdy vstupuje v účinnost nová legislativa EU pro zpracování osobních údajů.

Toto informační memorandum je platné a účinné k 25.5. 2018. Jeho aktuální znění je zveřejněno na webových stránkách společnosti BOHEMIA ESTATE AGENCY s.r.o. a je také dostupné  na adrese Nákladní 1060, 415 01  Teplice.

Základní pojmy:

Osobní údaj: jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.
Citlivý údaj: osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.
Anonymní údaj: takový údaj, který buď v původním tvaru nebo po provedeném zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů, subjekt údajů fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.
Subjekt údajů: člověk, k němuž se osobní údaje vztahují.
Zpracování osobních údajů: jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.
Správce osobních údajů: každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
Zpracovatel osobních údajů: každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona.
Účel zpracování osobních údajů: důvod, proč správce zpracovává osobní údaje.
Oprávněný zájem: Správce osobní údaje zpracovává pro účely vyplývající z jeho činnosti (např. zákonem stanovené povinnosti, ze smluv), ale může je zpracovávat i pro vlastní určené účely např. pro své oprávněné zájmy, pokud tyto zájmy nepřevyšují zájem na ochraně základních práv a svobod fyzických osob.
Profilování: je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů, na základě které dochází např. k vyhodnocení nebo předvídání aspektů v chování osob v osobním i profesním životě, ekonomické situace osob, schopnosti splácet a osobních preferencí.
Příjemce osobních údajů: každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny.
Shromažďování osobních údajů : systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování.
Uchovávání osobních údajů: udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat.
Likvidace osobních údajů: fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování.
Zveřejněný osobní údaj: osobní údaj zpřístupněný zejména hromadnými sdělovacími prostředky, jiným veřejným sdělením nebo jako součást veřejného seznamu.
Souhlas subjektu údajů: svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.
Potřebujete poradit?

Napište nám a my Vás budeme co nejdříve kontaktovat

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.